Na polskim rynku ETFów obligacyjnych dostępne są obecnie dwa ETFy na polskie obligacje skarbowe. W tym krótkim wpisie poznasz jeden z nich: Beta ETF obligacji TBSP. Dowiesz się w co inwestuje, poznasz jego wady i zalety oraz możliwe zastosowania.

Fundusz został zarejestrowany pod koniec 2021 roku, choć w praktyce swoją działalność rozpoczął na początku 2022 roku. Jego historia jest więc dość krótka, ale nie stanowi to problemu. Jest to ETF podążający pasywnie za indeksem TBSP, dlatego korzystając z danych dotyczących tego indeksu możemy sięgnąć nawet 10 lat wstecz.

Czym jest Beta ETF TBSP?

Beta ETF obligacji TBSP (o tickerze ETFBTBSP) to fundusz inwestycyjny typu ETF, który inwestuje w obligacje skarbowe stałokuponowe i zerokuponowe. Umożliwia on inwestorom uzyskanie stabilnych dochodów z tytułu odsetek od obligacji oraz charakteryzuje się niskim ryzykiem.

Celem inwestycyjnym Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu TBSP.Index.

Indeks TBSP to indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku. W jego skład wychodzi obecnie 16 obligacji. Są to wyłącznie obligacje stałokuponowe i zerokuponowe. Indeks ten jest w miarę stabilny, choć w sytuacji wzrostu stóp procentowych może ponosić starty (wynikające ze spadku wyceny obligacji stałokuponowych). Na wykresie poniżej można zaobserwować historyczne wyniki funduszu. Jak widać, w momencie podnoszenie stóp procentowych w 2022 roku ETF osiągał dość słabe wyniki, które jednak zostały już odrobione.

wykres ETFBTBSP od początku do 27 marca 2024
źródło: AtlasETF.pl
Typ funduszuETF – portfelowy FIZ
ISINPLBTBSP00012
Klasa aktywówObligacje skarbowe
Obszar geograficznyPolska
BenchmarkTBSP.Index
Waluta funduszuPLN
Ticker GPWETFBTBSP
Kraj siedziby funduszuPolska
Firma zarządzającaAgioFunds TFI SA
Bank-depozytariuszmBank SA
Koordynator/AnimatorDM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem55 mln zł
Wartość certyfikatu202zł
Opłata za zarządzanie0,29%
Całkowity wskaźnik kosztów0,69%
Replikacja indeksuFizyczna i syntetyczna
Polityka dywidendowaAkumulacyjna
Poziom ryzyka (SRRI)2/7
Źródło: Karta Fundusz TBSP BetaETF na dzień 20 marca 2024 roku.

Koszty ETFBTBSP

Koszty to zazwyczaj bardzo istotny element inwestowania, dlatego warto dokładnie się im przyjrzeć. O ile sama opłata za zarządzanie wygląda całkiem nieźle i wynosi 0,29%, to jednak nie jest to faktyczny koszt dla inwestora. Fundusz oprócz tej opłaty ponosi także inne koszty, więc całkowite koszty funduszu (TER) wynoszą 0,69%. To wartości zbliżone do kosztów podobnych funduszy rynku pieniężnego, ale osobom kojarzącym fundusze ETF z opłatami na poziomie 0,1-0,2% mogą wydać się wysokie. Należy jednak pamiętać, że BETA ETF TBSP  to fundusz młody o niewielkich aktywach. Jeśli w przyszłości stanie się popularny, mamy szansę liczyć na w obniżenie TER. 

Nabywając instrument na giełdzie należy uwzględnić także dwa dodatkowe koszty:

  • spread – różnica między ofertą kupna i sprzedaży instrumentu
  • prowizja maklerska, która zależy od konkretnego brokera.

Dlaczego warto rozważyć Beta ETF TBSP?

  • Brak ryzyka walutowego dla inwestora z polski – produkt inwestuje w obligacje emitowane w PLN.
  • Niska zmienność – małe wahania kursu (stabilność wyceny nawet w sytuacji zmian stóp procentowych)
  • Możliwość opakowania produktu w IKE/IKZE – jeśli jesteś właścicielem maklerskiego IKE/IKZE to raczej bez problemu możesz nabyć ten produkt.
  • Łatwość zamiany go na inne aktywa na rachunku maklerskim – w momencie sprzedaży nie musimy czekać aż gotówka faktycznie wpłynie na nasze konto, ale natychmiast złożyć inne zlecenie na giełdzie.

Niestety trudno oszacować, czy długoterminowo wyniki TBSP okażą się lepsze od wyników chociażby lokat bankowych – jest tutaj po prostu zbyt wiele niewiadomych.

Wady produktu

Według mnie produkt ma dwie istotne wady.

  1. Po pierwsze, zważywszy na niskie aktywa netto, całkowite koszty funduszu są w tym momencie dość wysokie.
  2. Druga wada to brak dywersyfikacji emitenta. Wszystkie obligacje są wyemitowane przez Rzeczypospolitą Polską. Aby posiadać tą klasę aktywów, inwestor z Polski nie ma obecnie innego rozwiązania. Być może w przyszłości pojawi się ETF na obligacje zagraniczne zabezpieczone do złotówki, ale obecnie takiego produktu nie ma.

Jak inwestować w Beta ETF TBSP?

Inwestowanie w Beta ETF TBSP jest stosunkowo proste. Wystarczy posiadać rachunek maklerski u dowolnego polskiego brokera (lub dowolnego brokera zagranicznego z dostępem do GPW). Inwestorzy mogą zakupić jednostki ETF jedynie na giełdzie, podobnie jak w przypadku akcji. Cena ETFu to obecnie około 200 złotych za jednostkę, zatem dostępny jest on także dla inwestorów z mniejszym portfelem (choć wtedy należy zwracać uwagę na prowizje minimalne).

Odwzorowanie indeksu i wyniki historyczne

Fundusz historycznie dobrze odzwierciedlał wynik indeksu bazowego. Oczywiście, im dłuższy okres uwzględniamy, tym indeks radzi sobie trochę lepiej, gdyż ETF musi ponosić pewne koszty, których nie ponosi indeks.

Poniżej prezentuję dane związane z bieżącym składem indeksu TBSP oraz YTM (yield to maturity), czyli stopą zwrotu osiąganą z portfela obligacji do zapadalności. Średni okres do wykupu obligacji wynosi około 4 lata.

TBSP obligacje w portfelu
Zestawienie wszystkich obligacji w indeksie TBSP oraz ich parametry. Źródło: BETA ETF – karta prezentacji produktu.

Podsumowanie

Beta ETF TBPS może być ciekawą alternatywą do przechowywania gotówki na rachunku maklerskim. Jeśli Twój rachunek maklerski jest nieoprocentowany, ulokowanie w tym właśnie ETFie środków wydaje się dobrą opcją, gdyż mamy do nich wówczas łatwy dostęp, a po sprzedaży ETFu od razu możemy nabywać inne instrumenty. Sama cena instrumentu jest dość stabilna dając przy okazji szansę na jakiekolwiek zyski (w porównaniu do nieoprocentowanego rachunku). Czy jest to alternatywa dla lokat bankowych i kont oszczędnościowych, lub chociażby detalicznych obligacji skarbowych? Moim zdaniem nie. Osobiście zawsze preferowałbym detalicznego obligacje skarbowe nad ten instrument. W obligacjach detalicznych zmienność jest zerowa, oferta z góry znana, a ponadto mogą one stanowić zabezpieczenie przed przyszłą inflacją. 

Jednakże produkt ten ma swoje zastosowanie na rachunkach maklerskich. Jego zakup może być bardzo atrakcyjny zaraz po podniesieniu stóp procentowych lub w momencie przed gwałtownym spadkiem stóp procentowych. BETA ETF TBSP może służyć także jako obligacyjny komponent w portfelach akcji i obligacji lub nawet element strategii trendowych. Dlatego też sądzę, że znajdzie on swoich zwolenników.