Przed nami druga część analizy funduszy UFK w ramach PPE Pro. Mając już świadomość czym są UFK, jakie pułapki mogą na nas czekać w takiej formie inwestycji, możemy ruszyć dalej. Teraz spróbuję wskazać na fundusze, które ciekawie wyróżniły się w poprzednich latach. Poniższy tekst również będzie dość długi, choć głównie za sprawą grafik i tabelek, które bardziej kondensują informacje niż tekst.

Analiza stóp zwrotu funduszy

Na początek dane z PKO Ubezpieczenia, gdzie możemy poznać stopy zwrotu funduszy za ostatni rok, dwa i pięć lat.

Opracowanie własne: Historyczne stopy zwrotu funduszy UFK w PPE Pro na dzień 7 grudnia 2021 roku na bazie strony pkoubezpieczenia.pl

Uznałem, że przedstawione tu informacje to trochę za mało. Dlatego też pobrałem historyczne wyceny wszystkich 28 funduszy i postanowiłem wprowadzić swoje kalkulacje, a mianowicie policzyć miesięczną stopę zwrotu oraz miesięczne odchylenie standardowe (jest to miara zmienności powszechnie używana w finansach i symbolizująca ryzyko – czy miara robi to adekwatnie to inna sprawa, ale taki jest rynkowy standard). Te same parametry zostały policzone dla okresu rocznego, licząc od pierwszego dnia roboczego stycznia do pierwszego dnia roboczego stycznia kolejnego roku.

Metodologia: W obu przypadkach liczyłem tylko pełne miesiące i lata, za wyjątkiem 2021 gdzie ostatni rok jest liczony od początku stycznia do 1 grudnia (gdyż chciałem 2021 rok też uwzględnić). Do obliczeń użyłem formuł w excelu: średnia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe próby.

W celu łatwiejszej oceny użyłem trywialnego, lecz popularnego wskaźnika Sharp’a6. Współczynnik ma bardzo intuicyjną interpretację – mówi nam o stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka. Im większa stopa zwrotu i mniejsze ryzyko (zmienność) tym wskaźnik większy i tym lepiej dla nas. We wzorze można jeszcze stosować stopę referencyjną, tzw. stopę wolną od ryzyka, ale zważywszy na to, że stopa ta przyjęłaby taką samą wartość dla wszystkich UFK, postanowiłem ją pominąć (przyjąłem wartość zero).   

Wskaźnik obliczany jest według wzoru:

Wzór ze strony Wikipedii – link w przypisach
Opracowanie własne. Przeciętne miesięczne stopu zwrotu funduszy przyrównane od miesięcznego odchylnia standardowego od początku powstania danego UFK.

Spójrzmy najpierw na zestawienie funduszy w ujęciu miesięcznym. Dodałem zestawienie miesięczne, aby ocenić czy jakieś szalone ruchy miesięczne nie są wygładzane na przestrzeni roku. Uwagę naszą zwraca przede wszystkim fundusz E57, który osiągnął najlepszą miesięczną stopę zwrotu jednak przy zauważalnie największym ryzyku. Przejdźmy jednak do analizy wyników rocznych, gdzie widzimy podobny układ.

Opracowanie własne. Przeciętne roczne stopu zwrotu funduszy przyrównane od rocznegoodchylnia standardowego od początku powstania danego UFK.

Układ wygląda podobnie jak w miesięcznych stopach zwrotu. Nadal E57 prezentuje największą zmienność, jednak widzimy, że nie jest to fundusz efektywny, gdyż fundusz I38 osiąga podobne zwroty przy dużo mniejszym ryzyku. Na wykresie zaznaczyłem kilka innych funduszy, które zostaną poddane bardziej szczegółowej analizie. Widać tutaj pewnego faworyta: E42, oraz kilka mocnych pozycji: I58, I38 i E49. Oczywiście chcemy wiedzieć, czy nie są to fundusze, które inwestują np. w akcje spółek węglowych, czy też inne aktywa, które w przyszłości mogą wypaść gorzej. Spójrzmy też, jak te stopy zwrotu zostały wygenerowane, t.j. czy też akurat ten jeden rok był wyjątkowo szczęśliwy dla funduszu i to on wpłynął na średnią, a pozostałe lata okazały się słabe, czy też każdy rok dawał stabilne kilka procent. Patrząc na sam wykres moją uwagę zwraca także UFK E43. Fundusz nie ma wysokiej stopy zwrotu, jednak wyróżnia się na tle innych funduszy o małej zmienności. Myślę, że warto się mu przyjrzeć. Oczywiście pozostałe fundusze także mogą prezentować dobre (i przyszłościowe) strategie oraz osiągać dobre stopy zwrotu. W inwestowaniu chcemy próbować prognozować przyszłość, jednak analiza wszystkich funduszy byłaby bardzo długa, a ten tekst i tak nie jest już zbyt krótki.

Dajcie znać w komentarzu, czy jakiś inny fundusz nie wydaje Wam się ciekawy. Jeśli będzie spore zainteresowanie jakimś dodatkowym funduszem lub funduszami, to dodam moją subiektywną analizę do tego tekstu. Tymczasem przyjrzyjmy się szóstce funduszy, które wybrałem do analizy.

W tabeli poniżej prezentują się wyniki w oparciu o współczynnik Sharp’a

Opracowanie własne. Wskaźniki Sharpa dla wyników miesięcznych oraz rocznych.

Widzimy tutaj dwa fundusze pozytywnie odchylające się w ujęciu miesięcznym i rocznym, czyli E01 oraz I71. Ich dobry współczynnik wynika z niewielkiej zmienności, jednak przy bardzo małej stopie zwrotu. W moim uznaniu stopa zwrotu jest tutaj niewystarczająca. E01 w ciągu ostatnich kilku lat nie zrobił nic (opłaty przejadły zyski), a I71 zarobił 22.7% w ciągu 5 lat co także nie jest rewelacyjnym wynikiem na tle grupy, jednak cechuje go dość spora stabilność i mała zmienność, zatem dla osób, które mają zerową tolerancję ryzyka wydaje się on nie najgorszy – patrząc bardzo pobieżnie.

Spójrzmy teraz na wyniki stóp zwrotu funduszy:

Opracowanie własne. Tabela z podkreśleniem przeciętnych stóp zwrotu miesięcznych oraz rocznych zgodnie z metodologią.

Dokładając do analizy stopę zwrotu poszczególnych funduszy, ewidentnie na pierwszy plan rzuca się UFK E42, a dalej E57 i I58, na trzecim miejscu ex aequo I38 i E49. Co łączy te wszystkie fundusze, to fakt że są to fundusze akcyjne. Nie powinno nas to dziwić. Dodruk pieniędzy w ostatnich latach przez niemalże wszystkie banki centralne napompował rynek akcji. Dlatego też spójrzmy jak fundusze te radziły sobie w dłuższej perspektywie. Sam fakt, że to fundusze akcyjne znalazły się wśród tych osiagających dobre stopy zwrotu nie powinien nas dziwić, gdyż akcje są motorem napędowym portfeli inwestycyjnych w długim okresie. Oczywiście dla osób o bardzo niskiej skłonności do ryzyka fundusz I71 może być jakimś rozwiązaniem, lecz nie ma co liczyć w nim na solidne stopy zwrotu. Moim zdaniem na uwagę zasługuje fundusz E43. Jest to fundusz obligacyjny, który pozytywnie odchyla się od reszty, ma dobre Sharp ratio oraz całkiem przyzwoitą stopę zwrotu. Dlatego też dodamy ten UFK do dalszej analizy.

Szczegółowa analiza wybranych funduszy

Do bardziej szczegółowej analizy zostało wybranych 6 funduszy: E42, E49, E57, I38, I58 oraz E43, z czego E57 jest traktowany jako ciekawostka, gdyż jest to fundusz nieefektywny i inne fundusze osiągały podobne wyniki przy mniejszej zmienności. Skusiła mnie jednak ciekawość i chciałem sprawdzić, w co inwestuje ten fundusz.

Opracowanie własne. Fundusze wybrane subiektywnie do dalszej analizy.

Widać, że E43 odstaje znacząco jeśli chodzi o stopy zwrotu, niemniej jego zaletą ma być zdecydowanie mniejsza zmienność co widać na tle innych funduszy.

Moja analiza nie będzie nie wiadomo jak skomplikowana. Spojrzymy na historyczne wyniki oraz spróbujemy zrozumieć, w co chce inwestować fundusz. Informacje będą oparte o portal Analizy Online oraz karty funduszy.

E57

Na początek nasz nietypowy czarny koń, a raczej należałby powiedzieć orzeł.

Co najmniej 75% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje, w tym przynajmniej 50% w akcje spółek z siedzibą w Rosji lub prowadzące znaczną część działalności na terytorium Rosji. Patrząc szczegółowo, blisko 20% funduszu, to akcje Gazpromu oraz Lukoil, a ponad 50% fundusz inwestuje w spółki z sektora energii oraz materiałów naturalnych. Jak sugerowałoby odchylenie standardowe, fundusz posiada fenomenalne lata i bardzo kiepskie okresy, przeplatane wynikami przeciętnymi, co tylko podkreśla jego ryzyko. Jest skierowany do osób, które rozumieją specyfikę rosyjskiego rynku akcji. W momencie kiedy to piszę Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą, zatem może to być zarówno fatalny jak i genialny moment inwestowania w Rosji. Ja tego nie wiem, jednak zakładałbym, że fundusz albo osiągnie bardzo dobre albo bardzo złe wyniki – tak jak było to w przeszłości.

Wykres z portalu Analizy Online.

Ja traktuję ten fundusz jako ciekawostkę, jeśli chcecie się zapoznać z kartą funduszu link do niej poniżej:

https://dokumenty.analizy.pl/pobierz/ufk/UNOR50E/KA/2021-10-31

E49

Globalny fundusz akcji od firmy Schroder. UFK replikuje jeden konkretny fundusz akcji Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR). Fundusz posiada bardzo znany benchmark, choć niech słowo ‘world’ was nie zmyli, gdyż nie będą w nim ujęte wszystkie kraje. Jest to globalny fundusz akcji rynków rozwiniętych, a jak to w takich funduszach bywa, ponad połowa aktywów to spółki ze Stanów Zjednoczonych, na kolejnych miejscach znajdują się Zjednoczone Królestwo oraz Japonia. Jeśli ktoś chce inwestować w globalne akcje, to jest to fundusz dla niego. Według informacji, które posiadam, fundusz pobiera bardzo dużą opłatę za zarządzanie: 2.4% co pewnie sprawia, że nie radzi sobie jakoś super, ale potrafi momentami pokonać benchmark.

Wykres z portalu Analizy Online.

Karta funduszu:

https://dokumenty.analizy.pl/pobierz/ufk/UNOR59E/KA/2021-10-31

I38

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowanymi przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Regionie Skandynawii. Fundusz akcyjny skupiony na Skandynawii otwiera nasze podium. W dwóch źródłach udało mi się znaleźć tę samą opłatę za zarządzanie: 1.5% zatem chyba jest ona prawdziwa, a jak na aktywnie zarządzany fundusz także przyzwoita.

Typowo dla funduszy akcyjnych, roczne stopy zwrotu są różne. Fundusz, jak wskazuje jego nazwa „Nordea Akcji Skandynawskich” inwestuje w spółki z różnych sektorów, głównie w 4 nordyckich krajach. Zatem fundusz skierowany jest do osób chcących inwestować w szeroki rynek krajów skandynawskich, który jak widać po wynikach miał się całkiem nieźle przez ostatnie kilka lat. Oczywiście trudno przewidzieć przyszłość, lecz fundusz ten nie wydaje się złą opcją dla osób chcących inwestować w bardziej egzotyczne rynki rozwinięte.

Grafika z karty funduszu.
Wykres z portalu Analizy Online.

Karta funduszu:

https://dokumenty.analizy.pl/pobierz/ufk/UNOR144/KA/2021-10-31

I58

Drugie miejsce zajmuje Yacktman Akcji Ameryki Północnej. Fundusz jest dość enigmatyczny, trudniej było znaleźć informacje na jego temat. Inwestuje w akcje spółek z siedzibą w USA lub prowadzących większość swojej działalności na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ma dość ogólną politykę inwestycyjną, jednak za swój benchmark przyjmuje S&P500 (tak podaje portal Analizy Online) – 500 największych spółek ze Stanów Zjednoczonych. Historyczne wyniki sugerują, że fundusz oscyluje gdzieś wokół tego benchmarku. Chociaż strona PKO Ubezpieczenia nie wskazuje żadnego benchmarku dla tego funduszu, co więcej w prospekcie funduszu zapisy odnośnie koncentracji i samej polityki inwestycyjnej są bardzo ogólne, to można przyjąć, że głównym celem funduszu jest inwestowanie w spółki z USA.

Na naszym drugim stopniu podium pojawił się fundusz inwestujący w akcje amerykańskie szerokiego rynku o mało sprecyzowanej strategii. Niewątpliwie od 2008 roku rynek w Ameryce doświadczał raczej długoterminowej hossy, z mniejszymi korektami, zatem wszystkie fundusze na tym rynku powinny pokazywać niezłe wyniki.  

Wykres z portalu Analizy Online.

Poniżej pokazałem wyniki funduszu porównane do innego indeksu rynku amerykańskiego (1000 największych spółek mierzonych kapitalizacją z rynku amerykańskiego). Wyniki w USD mogą zatem odbiegać od ceny jednostki wyrażonej w złotówce. Jednak pokazują one, że po odliczeniu opłat fundusz osiąga wyniki zbliżone do szerokiego rynku. Według moich informacji opłata za zarządzanie w funduszu to 1.5% lub 1.65%, czyli nie tak źle, jak na fundusz akcyjny.

I58 to fundusz dla osób chcących inwestować długoterminowo w szeroki rynek (ale głównie dużych spółek) na rynku amerykańskim. Warto dodać, że USA i tak stanowią większość globalnego rynku akcji, zatem nawet inwestując w fundusz globalny, połowa takiego funduszu i tak będzie inwestować w spółki amerykańskie.

Informacja z dokumentu KIID.

KIID funduszu:

https://assets.heptagon-capital.com/20210223161707/Heptagon-Fund-plc-Yacktman-US-Equity-Fund-A-USD-Acc_UK_EN_KIID.pdf

Prospekt informacyjny (uwaga, duży plik):

https://pkoubezpieczenia.pl/sites/default/files/2020-10/Prospekt%20Informacyjny%20Heptagon%20Fund%202018-08_0.pdf

E42

Zwycięzcą mojego rankingu na najlepszy fundusz UFK w PPE Pro zdobył: Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich E pro UFK. Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez mniejsze spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w regionie Skandynawii oraz posiadające kapitalizację rynkową (według stanu na dzień nabycia) w wysokości do 0,50% łącznej kapitalizacji rynkowej skandynawskich giełd papierów wartościowych (tj. giełdy w Sztokholmie, Helsinkach, Kopenhadze, Oslo i Reykjaviku). Swoje zwycięstwo zawdzięcza świetnym wynikom z 3 ostatnich lat. Niemniej jeśli cofniemy się dalej, to widzimy, że już od 2013 roku prezentował przyzwoite wyniki.

Fundusz skupia się na inwestowaniu w mniejsze spółki z krajów nordyckich (tzw. small cap), z czego obecnie są to spółki głównie ze Szwecji. Fundusz od wielu lat dobrze odzwierciedla indeks małych spółek skandynawskich. Jest to UFK dla osób chcących inwestować w mniejsze spółki na rynkach rozwiniętych, przy czym taka inwestycja wiąże się ze sporym ryzykiem (zmiennością), ale daje szanse osiągnięcia sensownych stóp zwrotu. Ciężko, aby fundusz był w stanie kontynuować kolejne lata w takiej formie i pewnie jego wyniki powrócą do średniej z szerokiego rynku akcji. Jednak w perspektywie emerytalnej 20-30 lat fundusz ten prezentuje się bardzo ciekawie – podobnie jak jego polski odpowiednik sWIG80 – indeks obejmujący 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW.

Nie chcę zgadywać przyszłości, lecz wydaje mi się, że fundusz może być ciekawą inwestycją w perspektywie emerytalnej. Nie spodziewałbym się podobnych wyników w najbliższych kilku latach, co więcej, po dynamicznym wzroście może nastąpić spadek. Jednak w ramach PPE nabywamy jednostki co miesiąc, więc cena zakupu będzie się z czasem uśredniać. Niestety nie mam wiedzy o małych spółkach, w które inwestuje ten fundusz, jednak wydaje mi się, że można go traktować jak odpowiednik indeksu SWIG80, a jeśli tak, to jest to bardzo perspektywiczny fragment rynku.

Obrazek pochodzi z karty funduszu.

Wyniki w EUR na tle benchmarku:

Obrazek pochodzi z karty funduszu.

Wyniki w złotówkach:

Wykres z portalu Analizy Online.

Karta funduszu:

https://dokumenty.analizy.pl/pobierz/ufk/UNOR47E/KA/2021-10-31

KIID:

https://dokumenty.analizy.pl/pobierz/fzg/N1S013_BP_EUR/KL/2021-03-10

E43

Na wyróżnienie zasługuje fundusz Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności. Jest to jedyny fundusz dłużny, który trafił do bardziej szczegółowej analizy, gdyż moim zdaniem zasługuje on na wyróżnienie. Fundusz inwestuje w dług korporacyjny o „nieinwestycyjnym” ratingu (tak zwane obligacje „śmieciowe”). Są to po prostu bardziej ryzykowne (ale i bardziej dochodowe) obligacje korporacyjne. Inwestowanie w takie instrumenty wiąże się ze sporym ryzykiem bankructwa emitenta, jednak ten element jest ograniczany poprzez dywersyfikację i ograniczenia koncentracji emitenta. Jak widać w największych pozycjach, pojedyncza obligacja nie stanowi więcej niż 2% całego funduszu.

Trzeba pamiętać, że w sytuacjach słabej koniunktury taki fundusz może doświadczać niewypłacalności emitentów i ponosić spore straty, a co za tym idzie spadki wartości. Poniżej można znaleźć wykres funduszu bazowego od 2007 roku (jest to już dłuższy okres), w który wchodzą 3 kryzysy: kryzys z 2007 roku – Lehman Brothers, kryzys zadłużenia w strefie EU – 2012 rok oraz koronawirusowy kryzys z 2020 roku. Jak widać na tym wykresie, w każdym z tych okresów fundusz zaliczał solidne spadki, trochę mniejsze niż fundusze akcyjne, ale nadal solidne. Jednak między tymi okresami fundusz stabilnie wzrasta. Tego UFK nie można traktować jako bezpiecznego aktywa. Dodatkowo jest on silnie skorelowany z rynkiem akcji, jednak bardziej stabilny w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. E43 to fundusz dla osób akceptujących „średnie” ryzyko tj. trochę mniejsze niż na rynku akcji, ale nadal z możliwymi przejściowymi spadkami wartości o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent.

Wykres z portalu Analizy Online.
Wykres z portalu Analizy Online.

Wyniki w EUR:

W oparciu o kartę funduszy wyniki funduszu w EUR na tle benchmarku.
Obrazek pochodzi z karty funduszu.

Karta funduszu:

https://dokumenty.analizy.pl/pobierz/ufk/UNOR43E/KA/2021-10-31

Wyniki funduszu bazowego w długim okresie – pokazuję je aby podkreślić, że fundusz ten także będzie zaliczał spadki w sytuacjach kryzysowych.

Wykres funduszu bazowego, który prezentuje dane za dłuższy okres – od 2006 roku. Wykres z portalu Analizy Online.

Co ja do tej pory miałem ustawione w alokacji?

W tym momencie należałoby wskazać w co ja inwestowałem do tej pory w ramach PPE. Decyzję tę podjąłem na początku tego roku i szczerze mówiąc zapomniałem już, które fundusze wtedy wybrałem. Celowo nie sprawdzałem tego wcześniej , aby nie wpłynęło to na moją analizę. Możecie mi wierzyć albo nie, ale dopiero teraz, po napisaniu całego tekstu, patrzę na swoją bieżącą alokację.

Pamiętam, że przy wyborze funduszy kierowałem się intuicją oraz kilkoma bardzo ogólnymi kryteriami. Po pierwsze chciałem mieć fundusze akcyjne i obligacyjne. Jednocześnie, jako że inwestuję w spółki polskie przez własne konto maklerskie, to takie fundusze odpadły. W ramach konta IKE inwestuję w spółki globalne (czyli w dużej mierze amerykańskie), toteż takie fundusze odrzuciłem. Dodatkowo chciałem mieć jakąś prostą proporcję typu 50/50. Poza tym patrzyłem też na opłaty. Opłata za zarządzanie powyżej 2% automatycznie dyskwalifikowała dla mnie fundusz. Szczerze mówiąc, nie przeglądałem dokładnie wszystkich funduszy (czego i dzisiaj bym nie zrobił, gdyż z góry wiem, że wiele z nich nie jest dla mnie).

Moją bieżącą alokację możecie zobaczyć poniżej.

Moja bieżąca alokacja funduszy w ramach PPE pro – stan na grudzień 2021

Sam jestem w szoku, że udało mi się wskazać jeden z funduszy, który w analizie trafił na podium i pozytywnie wyróżnił się na tle reszty. Co więcej, chyba udało mi się wybrać (nie boję się użyć tego słowa: zgadnąć) najlepszy fundusz dłużny w ofercie PPE pro. Miałem sporo szczęścia.

Pozostaje pytanie co zrobię teraz, mając dużo lepsze pojęcie o ofercie funduszy UFK. Chciałbym się jeszcze wstrzymać z decyzją i otrzymać oficjalne potwierdzenie wysokości opłat za zarządzanie funduszami, gdyż traktuję to jako jedną z kluczowych informacji. W tym momencie w głowie pojawiają mi się trzy scenariusze:

  1. Zostawić portfel tak jak jest, nie jest to może jakaś optymalna strategia, lecz nie wydaje się też szczególnie zła.
  2. Zmienić proporcje i dodać kolejny fundusz akcyjny np. I58, jednak on inwestuje w rynek amerykański, w który już lokuję środki poprzez IKE, a nie chce doważać długoterminowo Ameryki.
  3. Zmienić proporcje, zmniejszając część dłużną do 20-30% (zostawiając E43), a pozostałą cześć uzupełnić o I38 (tak jak do tej pory) oraz może E42 np. w proporcji 50/50. Oznaczało, by to że w PPE pokładam sporą wiarę w krajach Skandynawskich – czy to dobrze czy źle – nie wiem, może macie swoje zdanie na ten temat.

Obecnie skłaniam się chyba najbardziej do opcji trzeciej.

Uwaga! Jest to moja osobista dywagacja i nie traktujcie tego jako jakiejkolwiek porady, strategii, albo, nie daj Boże, rekomendacji! Ja posiadam dość sporą tolerancję ryzyka, dodatkowo inwestuję też poprzez IKE, co zmienia moją perspektywę w PPE, gdybym nie inwestował w IKE na pewno podjąłbym inne decyzje przy wyborze UFK w PPE – jestem tego pewien na 100%. Dlatego nie naśladuj mnie, lecz staraj się przemyśleć swoją indywidualną sytuację przed podjęciem decyzji. Pewne wskazówki czekają na Ciebie w podsumowaniu.

Dygresja – Wcześniejsza wypłata z PPE do IKE

Biorąc pod uwagę dynamiczny rynek pracy w Polsce i częste zmiany pracodawców, wiele osób może mieć wątpliwości, czy jest sens zakładania PPE. Jednak zmiana pracodawcy nie jest żadnym problemem, a nawet powiedziałbym, że jest pewnym światełkiem w tunelu – nie zostaniemy z ubezpieczeniem z UFK do 60. roku życia. Możemy tutaj rozpatrzyć kilka sytuacji.

Pierwsza sytuacja to odejście z pracy. Mamy tutaj dwie opcje: nie robić nic, wtedy nasze zgromadzone środki będą dalej inwestowane, lecz już bez nowych dopłat; albo możemy zrobić transfer. Niestety pieniędzy tych nie możemy wypłacić przed 60 rokiem życia. Transfer możemy dokonać do PPE u nowego pracodawcy, jeśli takowy je prowadzi, lub na swoje konto IKE (jeśli nie wiesz co to jest IKE to zapraszam do przeczytania tekstu o Indywidualnym Koncie Emerytalnym – Runie Ochronnym na Twoją przyszłą emeryturę). Jeśli jesteś cwany i myślisz, że zrobisz transfer do IKE, a z IKE dokonasz częściowego zwrotu (co jest możliwe) to wypłacisz pieniądze z PPE, to muszę Cię rozczarować. Ustawodawca zabezpieczył się na taką ewentualność i w takiej sytuacji będziesz musiał zapłacić 30% podatek (tak naprawdę składkę do ZUS) od kwoty wypłaty, plus podatek od zysku kapitałowych. Zatem taki zwrot podatkowo zaboli. Jednak jeśli zdecydujesz się pozostawić te środki w IKE, to będą one działać na zasadach IKE i po osiągnięciu 60. roku życia będziesz mógł je wypłacić bez konieczności zapłacenia podatku. Zatem pierwsza sytuacja to transfer środków z bieżącego PPE do nowego PPE lub do swojego IKE.

Druga sytuacja to wcześniejsza wypłata z PPE. Tak jak w sytuacji powyżej zapłacisz wtedy 30% podatku plus podatek od zysków kapitałowych, ale część środków odzyskasz. Niemniej takiej wypłaty można dokonać tylko w ściśle określonym momencie. Takie momenty to np. zmiana formy prawnej pracodawcy albo zmiana programu PPE u pracodawcy. Są to wydarzenia rzadkie, ale nie niespotykane (w mojej 10 letniej karierze już dwukrotnie miałem do czynienia z taką sytuacją). O takiej sytuacji poinformują Cię kadry i wtedy podejmiesz decyzje co zrobić z środkami w PPE. Czy przenieść je do nowego programu emerytalnego, czy też wypłacić środki.

Najważniejsze, to pamiętać, że z UFK nie żenimy się na całe życie! W trakcie Twojej kariery może pojawić się wiele możliwości podjęcia pewnych decyzji na temat pieniędzy w PPE.

Podsumowanie

Zdaję sobie sprawę, że w/w analiza funduszy jest tak naprawdę bardzo uproszczona, oparta w sporej mierze na dotychczasowych wynikach funduszy, co nie daje pełnego ich obrazu. Co więcej, trzeba mieć na uwadze, że mogą istnieć fundusze UFK PPE pro o strategiach, które w najbliższej przyszłości pozwolą osiągnąć dobre wyniki, ale nie zostały tutaj szczegółowo omówione. Jednak na swoją obronę dodam, że jeśli jakiś fundusz istnieje 15 lat i przez ten czas osiąga on fatalne wyniki, to czemu miałby nagle osiągać dużo lepsze wyniki, na co on czeka? Wyniki historyczne nie są prognozą wyników przyszłych, jednak na coś trzeba zwracać uwagę.

Mam nadzieję, że przedstawiając kilka powyższych funduszy udało mi się zainteresować Cię tym zagadnieniem. W pliku, który stworzyłem postarałem się podać podstawowe informacje na temat funduszy, kilka swoich obliczeń oraz linki do miejsc w których można szukać szczegółowych informacji. Mam nadzieję, że użyjesz pliku, aby dokonać własnego wyboru.

Dla osób niezwiązanych z rynkiem kapitałowym i inwestycjami może będzie to nowa informacja, lecz badania naukowe jednoznacznie wskazują, że w długim terminie to właśnie akcje stanowią jedno z aktywów o największej stopie zwrotu, jednak jednocześnie przy dość dużej zmienności. W mojej analizie wszystkie fundusze o najlepszych stopach zwrotu były właśnie funduszami akcji. Jeśli ktoś akceptuje ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, to wydaje się, że każdy z 4 funduszy akcji zaprezentowanych powyżej, czyli E49 (fundusz globalnych akcji rynków rozwiniętych), I58 (rynek akcji amerykańskich), I38 (szeroki rynek akcji z rynków skandynawskich), E42 (mniejsze spółki z rynków skandynawskich) będzie dobrą opcją inwestycyjną. Każdy z nich prezentował jakieś sensowne wyniki historyczne, a przyszłe wyniki będą w dużej mierze zależeć od przyszłych stóp zwrotów na tych rynkach.

Dla osób o mniejszej skłonności do ryzyka, ale wciąż akceptującego straty lub dla osób inwestujących w akcje i chcącej urozmaicić swoją alokację o fundusze dłużne, tutaj bardzo dobrze wypadł E43 (fundusz obligacji korporacyjnych wysokiego ryzyka). Fundusz ten w sytuacjach kryzysowych jest mocno skorelowany z rynkiem akcji, jednak w pozostałych okresach dawał stabilne stopy zwrotu niezależne od rynku akcji.

Dla osób, które nie akceptują niemalże żadnego ryzyka inwestycyjnego proponowałbym kierowanie się małym odchyleniem standardowym, jednak wtedy osiągane zyski mogą być naprawdę kiepskie. W mojej analizie I71 ukazał się jako fundusz o bardzo małej rocznej zmienności, lecz też uważałbym na niego, gdyż miał on swoje gorsze lata. Jego zmienność miesięczna pokazuje, że nie jest on tak stabilny jak sugeruje jego nazwa, ponadto w sytuacji kryzysowej z 2020 poradził on sobie bardzo słabo. Jeśli masz małą tolerancję ryzyka szukaj funduszu w ramach funduszy obligacji i postaraj się nie sprawdzać wyceny jednostek zbyt często – maksymalnie raz na 3 lata. Jednocześnie staraj się unikać funduszy pieniężnych, takich jak (E01), który jest po prostu przykładem na to, jak nie powinien działać fundusz inwestycyjny i jest złem w czystej postaci.

Osoby, które bagatelizują ryzyko i widzą, że fundusze akcji w długim okresie przynoszą dobre stopy zwrotu, mogą się zastanawiać, czemu nie ulokować wszystkiego w fundusze akcyjne. Taka strategia jest dobra dla osób o mocnych nerwach, gdyż tego typu fundusze mogą mieć maksymalną stratę (obsunięcie) kapitału, nawet o 50% lub więcej. Oczywiście w PPE możemy tego nie zauważyć, lecz jeśli w czasie kryzysu postanowimy sprawdzić jak radzi sobie PPE i zobaczymy nagle stratę przewyższającą połowę kapitału, to możemy zareagować różnie. Warto o tym pamiętać.

Zdaję sobie sprawę, że wpis był długi, a osobom, które dotrwały do tego fragmentu gratuluję. Prawdopodobnie już nigdy nie wrócisz tak szczegółowo do tematu PPE. Jeśli masz pytanie, daj znać w komentarzu tutaj lub w miejscu gdzie pojawił się link do tego artykułu. Jeśli tekst Ci się spodobał, sprawdź inne tekstu na blogu, a najlepiej polub stronę na facebooku, co będzie dla mnie najlepszą nagrodą.

Powodzenia w wyborze UFK do swojego PPE!


Przypisy:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/ Ubezpieczenie_na_%C5%BCycie_z_ubezpieczeniowym_funduszem _kapita%C5%82owym (data dostępu 09.12.2021)
  2. https://www.ubezpieczeniaonline.pl/inwestycyjne/a/ fundusz-inwestycyjny-a- ubezpieczeniowy-fundusz -kapitalowy/19.html (data dostępu 09.12.2021)
  3. https://www.uokik.gov.pl (data dostępu 09.12.2021)
  4. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/ Stanowisko_UKNF_dot_UFK_66545.pdf (data dostępu 09.12.2021)
  5. Większość materiałów przygotowana na bazie danych ze strony https://pkoubezpieczenia.pl /notowania-ufk (data dostępu 09.12.2021)
  6. https://pl.wikipedia.org/wiki/ Wska%C5%BAnik_Sharpe%E2%80%99a (data dostępu 09.12.2021)
  7. https://www.analizy.pl/ (data dostępu 11.12.2021)

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.